ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนทับสะแกวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนได้รับ บริจาคที่ดินจากวัดเขาบ้านกลางจำนวน 39 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวาให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ . ศ . 2515 โดยมีพระพุทธรูปพระมงคล บุญธรรมธนโภคาสุข นิรทุกข์สิริโสภาคย์ เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สีประจำโรงเรียน

เขียว-ขาว

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ

คําขวัญ

พัฒนา สามัคคี เรียนดี มีวินัย

ตราสัญลักษณ์