แบบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.

แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ….

แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ จำแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ….
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565

จัดทำโดย : กลุ่มกฎหมายการศึกษา สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกแบบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ