ประกาศรายชื่อ “นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา” ปี2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 ได้แก่
✅ ทุนช้างเผือก
✅ ทุนด้านความสามารถพิเศษ
✅ ทุนด้านจิตอาสา
✅ ทุนคนดีศรีทับสะแก
ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่คุณครูที่ปรึกษาของตนเอง

ประกาศโรงเรียนทับสะแกวิทยา-ใหม่