การแข่งขันช้างเผือกวิชาการ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔โรงเรียนทับสะแกวิทยาจัดกิจกรรม”การแข่งขันช้างเผือกวิชาการ” ครั้งที่ ๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ๔ วิชาหลักของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง

ภาพกิจกรรม การแข่งขันช้างเผือกวิชาการ” ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม คลิก