วันที่ ๑๕ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ” ราชพฤกษ์เกมส์ “ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนทับสะแกวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ระหว่างวันที่ ๑๕ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามโรงเรียนทับสะแกวิทยา โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทับสะแกวิทยาร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน