ประกาศปรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
จากเดิม 6 ห้องเรียน เป็น 5 ห้องเรียน

tw6-5