พิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร (O-NET)

ได้รับโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนทับสะแกวิทยา มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยสูงอันดับ 2 โรงเรียนขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ได้รับโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนทับสะแกวิทยา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยสูงอันดับ 2 โรงเรียนขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10