งานเทคโนโลยีโรงเรียนทับสะแกวิทยา

โรงเรียนทับสะแกวิทยา มีการใช้ ICT ในโรงเรียน อาจแบ่งตามเป้าหมายของการใช้ได้ 2 ลักษณะคือ
      1.     ด้านการเรียนการสอน
      2.    ด้านการบริหารจัดการ

1. ด้านการเรียนการสอน  เราใช้ใน 2 เป้าหมายคือ 
    1.1     นักเรียนต้องเรียนรู้ ICT นั่นคือ โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทั้งทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง (Software)
    1.2    นักเรียนต้องใช้ ICT เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

2.  ด้านการบริหารจัดการ  เราใช้ ICT ตามเป้าหมายต่อไปนี้ คือ
     2.1 มีการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intranet) ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง มีการพัฒนา ระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง วางในระบบเครือข่าย
     2.2 ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุง (Update) ข้อมูลสารสนเทศจากเครื่องแม่ข่ายที่เดียว
     2.3  ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่ทันสมัยได้ทันที ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Lan,WiFi & Internet) ของโรงเรียน
     2.4 มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนเปิดให้บริการสาธารณะบน World wide Web
     2.5 เว็บไซต์ของโรงเรียน ต้องเปิดให้บริการตลอดเวลา

แนวทางการดำเนินการ

1.  สร้างระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนโดยให้มีองค์ประกอบดังนี้
      1.1    มีเครื่องแม่ข่าย (Server) ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะที่ดี จัดระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม มาทำหน้าที่นี้
      1.2    มีการวางระบบ LAN และวางระบบ WiFi ให้ทั่วถึง เช่น ห้องบริหาร ห้องธุรการ ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องเรียน ฯลฯ
2.   พัฒนาพัฒนาระบบงานสารบรรณ ระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในรูป ดิจิตอล  วางในเครื่องแม่ข่าย
3.   พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิตอล วางในเครื่องแม่ข่าย จัดระบบ ให้นักเรียนเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
4.   เชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน (Lan) ออกสู่ระบบภายนอก (Internet)
5.   พัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน  เพื่อให้เว็บไซต์จะสามารถให้บริการในลักษณะ World Wide Web ได้ตลอดเวลา
6.   พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ ICT กับการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ

ภารกิจ

1.พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.งานบำรุงรักษา และ ปรับซ่อมคุรภัณฑ์ ICT
3.ให้บริการติดตั้งระบบเว็บไซต์
4.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
5.ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ ICT ในการพัฒนาผู้เรียน
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานเทคโนโลยีโรงเรียนทับสะแกวิทยา

หัวหน้างานเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยี

ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Traffic Internet )

“Daily” Graph (5 Minute Average)
“Weekly” Graph (30 Minute Average)
“Monthly” Graph (2 Hour Average)
“Yearly” Graph (1 Day Average)

จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนทับสะแกวิทยา

update 29/12/2564