ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนทับสะแกวิทยา ได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 นั้น ผลการคัดเลือกเข้าห้องเรียนจากผลการเรียน เฉลี่ยสะสมรายวิชา ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

รายชื่อ-มอบตัวนักเรียน-ม.1