ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทับสะแกวิทยา

ตารางสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทับสะแกวิทยา

ตารางสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทับสะแกวิทยา