กิจกรรม “EMS Camp” วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.ท่านนายอำเภอปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ” EMS Camp “ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาภาษาอังกฤษ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3k5TWEE