คำขวัญวันครูประจำโรงเรียนทับสะแกวิทยา ปี พ.ศ. 2564

คำขวัญวันครูประจำโรงเรียนทับสะแกวิทยา ปี พ.ศ. 2564
“ครูดี มีคุณธรรม นำเยาวชน เป็นพลเมืองดี”