นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “วิถีไทย…ทับสะแก” ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนปลาย เทคนิคสีน้ำ กับทางสภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก