ปรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทดลองเปิดเรียนแบบ On-site

ประกาศโรงเรียนทับสะแกวิทยา
เรื่อง ปรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดเรียนแบบ On-site ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19 ) เต็มรูปแบบ ให้ทดลองเปิดเรียน แบบ On-site นั้น