ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน 5 อันดับสูงสุด (0-NET) ปีการศึกษา 2562

งานวิชาการ โรงเรียนทับสะแกวิทยารายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่ได้คะแนน 5 อันดับสูงสุด จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(0-NET) ปีการศึกษา 2562