ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

11 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทับสะแกวิทยา
มีโอกาสได้ต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
งานนี้ลูก ๆ ทว.ของเราได้แสดงศักยภาพทั้งด้าน ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโลยีใหม่ ๆ
รวมถึงได้นำเสนอผลงานโครงงานจากวิชา IS ให้ท่าน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ได้รับชม อีกด้วย