โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 ธันวาคม 2562 คณะครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับการนิเทศการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญ สสวท.และคณะ ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT จังหวัดประจวบคีรีขันธ์