โรงเรียนทับสะแกวิทยาจัดให้มีการแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2562

12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนทับสะแกวิทยาจัดให้มีการแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนโดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารมาร่วมขบวนแห่เทียนและนำเทียนไปถวายวัดเขาบ้านกลางและวัดนาล้อม