พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนทับสะแกวิทยาจัดให้มีพิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอนมาและขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ ครูอาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน